Regulamin strony

Home » Regulamin strony

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem "www.moc.org.pl", zwany dalej "Serwisem" prowadzony jest przez Fundację poMOC, z siedzibą w Warszawie przy ul. Na Uboczu 28/C24, 02-791 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000994441, zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia ponadto wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online.
 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą "Pobierz" mogą być pobrane zgodnie z prawem.


II. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych: (...) . Przekierowanie do (...) następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin (...) dostępny pod adresem:

III. Komentarze

 1. Fundacja umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami.
 2. Na stronie działa filtr antyspamowy blokujący publikację komentarzy zawierających adresy URL. Zablokowane komentarze są regularnie przeglądane, a jeśli zostały zablokowane niesłusznie – niezwłocznie publikowane.
 3. Użytkownik/-czka strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników/-czki komentarzy:
 • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
 • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
 • propagujących przemoc;
 • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
 • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
 • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
 • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
 • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.


IV. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja poMOC;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 515 004 151 i pod adresem e-mail: iodo@moc.org.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@moc.org.pl). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@moc.org.pl).
Udostępnij: