Statut

Home » O nas » Statut

Tekst jednolity z dnia 13.03.2022 r.

Statut Fundacji poMOC

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

1.     Fundacja poMOC zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marcina Wojciecha Kołodzieja, zamieszkałego w Warszawie, zwanego dalej Fundatorem.

2.     Akt Notarialny ustanowienia Fundacji Repertorium A 15/2022 został sporządzony w dniu 4 stycznia 2022 r. przez Notariusza Natalię Pełny-Góralczyk w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.

3.     Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.


Art. 2

1.     Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja poMOC.

2.     Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się skrótem „poMOC”, pieczęcią oraz logo i logotypem.

3.     Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

4.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

5.     W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

6.     Fundacja może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą oraz tworzyć inne podmioty i uczestniczyć w innych podmiotach na terenie kraju oraz poza jego granicami, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami.


Art. 3

1.     Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.     Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3.     Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.


Art. 4

1.     Fundacja może ustanawiać tytuły, dyplomy, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5

Celami Fundacji jest:

1.     Prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego i innej działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej, na rzecz:

1)    Osób z niepełnosprawnościami, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz chorych i w trudnej sytuacji życiowej,

2)    Rodziny,

3)    Młodzieży,

4)    Dzieci.

2.     Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób z niepełnosprawnościami bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej.

3.     Podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych w tym w wieku emerytalnym, chorych, dzieci i młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i niesamodzielnych oraz rodzin, w sferze:

1)    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

2)    Sportu i kultury fizycznej w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3)    Turystyki i krajoznawstwa w tym mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4)    Nauki, edukacji w tym edukacji przez sztukę, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej w zakresie wsparcia społecznego i ochrony zdrowia,

5)    Promocji i organizacji wolontariatu,

6)    Organizacji wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży,

7)    Działalności na rzecz integracji, reintegracji i inkluzji zawodowej i społecznej,

4.     Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

5.     Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

6.     Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna, finansowa lub rzeczowa dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego określonych ustawą. Szczególnym celem w tym zakresie jest integrowanie partnerów skupionych wokół podnoszenia pozamedycznych standardów opieki, opieki nad osobami starszymi, chorymi psychicznie, wykluczonymi oraz osobami z niepełnosprawnościami, standardów ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz szeroko rozumianego wolontariatu i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.

1)    Popieranie i promocja opieki socjalnej, paramedycznej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych wymagających pomocy.

2)    Ułatwianie i rozszerzanie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży i dorosłym z zakresu samoleczenia, zdrowia i uzdrawiania.

3)    Upowszechnianie terapii naturalnych propagowania medycyny alternatywnej, holistycznej a w szczególności o osiągnięciach w uzdrawianiu i rehabilitacji.

4)    Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością terapeutyczną i rehabilitacyjną.

7.     Promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego.

8.     Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o charakterze wolontariatu, samopomocy i wspierania osób i rodzin niesamodzielnych.

9.     Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

10.  Podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju działań oraz wymiany informacji z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki oraz ekonomii społecznej.

11.  Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a w szczególności wspieranie polityki społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej w zakresie opieki długoterminowej w tym na rzecz przewlekle chorych w domach i ich rodzin, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy osobom niesamodzielnym oraz innych aspektów opieki zdrowotnej oraz wsparcia socjalnego.

12.  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

13.  Tworzenie i rozwijanie nowych form wsparcia socjalnego i podmiotów pomocy społecznej.

14.  Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie zgodnym z wymienionymi w Statucie celami Fundacji.

15.  Nie wymieniona wcześniej działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności.


Art. 6

1.     Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:

1)    Prowadzenie instytucji pomocy społecznej oraz wspieranie i koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej;

2)    Organizowanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej;

3)    Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;

4)    Organizowanie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia, Środowiskowego Domu Samopomocy;

5)    Organizowanie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej;

6)    Organizowanie i prowadzenie innych placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

7)    Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych, starszych lub innych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

8)    Upowszechnianie dobrych praktyk organizacji pozarządowych i dobrych praktyk partnerstw międzysektorowych w zakresie rozwijania systemowych form opieki nieprofesjonalnej i wolontariatu w środowisku opieki długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi;

9)    Integrowanie środowiska szeroko rozumianej opieki długoterminowej w tym paliatywnej i hospicyjnej oraz wszelkich obszarów niesamodzielności i wykluczenia społecznego;

10) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w tym prowadzenie punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami;

11) Prowadzenie punktów diagnostyczno-konsultacyjnych dla osób starszych, w wieku emerytalnym i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

12) Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież;

13) Edukację artystyczną, organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych dedykowanych głównie dla osób z niepełnosprawnościami i ich sprawnych rówieśników, osób chorych i starszych, albo z ich udziałem oraz dla profesjonalistów ochrony zdrowia i pomocy społecznej i z ich udziałem;

14) Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami, starszymi lub chorymi oraz z ich rodzinami i bliskimi;

15) Ułatwianie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami lub chorych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami lub chorych, organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej;

16) Prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i świadczenie usług rehabilitacyjnych;

17) Propagowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie solidarności międzypokoleniowej, ułatwianie aktywności społecznej osób starszych i osób w wieku emerytalnym;

18) Organizacja wydarzeń integracyjnych;

19) Organizowanie i prowadzenie warsztatów, świetlic, kół zainteresowań specjalistycznych i środowiskowych, ośrodków samopomocy i innych;

20) Rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w obszarze opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia i wolontariatu w tym prowadzenie szkoleń w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia;

21) Tworzenie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich w tym zawodowych i szkół wyższych;

22) Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych i rzeczowych na realizację celów statutowych;

23) Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;

24) Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych w tym sportowych;

25) Prowadzenie działalności leczniczej, paramedycznej, działań na rzecz promowania zdrowia holistycznego, w tym warsztatów, kursów i szkoleń.

26) Finansowanie, budowa i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo-terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

27) Finansowanie, budowa, prowadzenie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacji placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia;

28) Przyznawanie stypendiów w szczególności w celu umożliwienia nauki osobom z niepełnosprawnościami i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;

29) Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób z niepełnosprawnościami albo osób chorych;

30) Organizowanie wolontariatu oraz organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu, a także działania polegające na promocji i upowszechnianiu idei wolontariatu w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą jak również propagowanie wolontariatu wśród różnych grup społecznych oraz organizowanie spotkań wolontariuszy, różnych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu, innych wydawnictwach, w tym wydawanych przez Fundację;

31) Organizowanie szkoleń, instruktażu, wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz osób starszych, pomocy społecznej i innych;

32) Promocję sportu i turystyki w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz starszych w tym organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych letnich i zimowych;

33) Organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz podejmowanie realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej dla osób uwikłanych w przemoc domową i rodzin zagrożonych patologią;

34) Prowadzenie domów seniora oraz centrów senioralnych;

35) Realizację wspólnych projektów w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego z innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

36) Pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych w Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą;

37) Zbieranie i przekazywanie środków na cele kultu religijnego;

38) Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, nabożeństw, pielgrzymek i innych zgrupowań mających na celu pogłębianie formacji religijnej;

39) Realizacja projektów i programów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z ich udziałem;

40) Współpraca z organami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie zadań pożytku publicznego w tym poprzez udział w realizacji zadań publicznych na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, umów o dotację i innych;

41) Upowszechnianie wiedzy o niesamodzielności, niepełnosprawności i chorobach przewlekłych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej, zakładach pracy oraz osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

42) Przyznawanie grantów na promocję i wdrażanie dobrych praktyk w obszarze rozwoju i integracji opieki długoterminowej w tym opieki domowej z udziałem rodzin i na ich rzecz, rozwijania struktur wolontariatu oraz wsparcia społecznego;

43) Prowadzenie opieki domowej dla osób przewlekle chorych i osób starszych oraz edukację kadr dla potrzeb opieki domowej oraz wsparcia rodzin z osobami przewlekle chorymi i starszymi;

44) Przyznawanie i finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z niepełnosprawnościami oraz osób uzdolnionych;

45) Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie;

46) Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

47) Tworzenie i prowadzenie hosteli i mieszkań chronionych;

48) Rozwój współpracy z uczelniami wyższymi w tworzeniu studiów stacjonarnych i podyplomowych w zakresie statutu Fundacji;

49) Prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu wiedzy na temat zjawisk społecznych, w szczególności różnego rodzaju patologii, ubóstwa, niesamodzielności, wykluczenia społecznego, opieki, w szczególności opieki długoterminowej, domowej, paliatywnej i hospicyjnej;

50) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;

51) Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i oświatowej z uwzględnieniem dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, w szczególności w zakresie hodowli zwierząt, ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz historii, w szczególności historii regionu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego;

2.     Działalność wskazana w niniejszym artykule prowadzona jest w sferze działalności pożytku publicznego.

3.     Określone w niniejszym artykule sposoby realizacji celów Fundacji mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego Statutu.

4.     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

5.     Zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje m.in.:

1)    Prowadzenie ośrodka wsparcia środowiskowego, domu samopomocy, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2)    Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami,

3)    Pomoc rzeczowa i materialna dla osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych,

4)    Prowadzenie doradztwa i poradnictwa, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów,

5)    Ułatwianie aktywności społecznej, w szczególności osób z niepełnoprawnościami poprzez organizowanie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej,

6)    Organizacja wydarzeń integracyjnych,

7)    Organizowanie kwest, zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i grantów na realizacje celów statutowych,

8)    Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i grupowej poprzez działania fizjoterapeutyczne, masaż leczniczy, hydroterapię, hipoterapię i rehabilitację ruchową,

9)    Wspomaganie organizacyjne jednostek i podmiotów wspieranych przez Fundację,

10) Promocja kultury poprzez edukację artystyczną i wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych,

11) Działalność wspomagająca edukację,

12) Organizacja wolontariatu.

6.     Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje m.in.:

1)    Prowadzenie domu pomocy społecznej w szczególności dla osób przewlekle chorych,

2)    Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami,

3)    Prowadzenie działań wspierających rodzinę, w tym dzieci i młodzież poprzez organizowanie półkolonii i innej aktywności,

4)    Organizowanie imprez, koncertów, konferencji i warsztatów oraz działalność rozrywkową,

5)    Publikowanie wydawnictw promujących działalność Fundacji,

6)    Prowadzenie edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

7)    Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w imprezach rekreacyjno-sportowych,

8)    Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

9)    Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

10) Realizacja projektów i programów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z ich udziałem,

11) Tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) Realizacja wspólnych projektów w zakresie działań w sferze działań pożytku publicznego z innymi organizacjami pozarządowymi,

13) Prowadzenie terapii i rehabilitacji zawodowej w pracowniach i zakładach aktywności zawodowej,

14) Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Art. 7

1.     Majątek Fundacji stanowi:

1)    Przekazany przez Fundatora i określony w akcie fundacyjnym:

a) Wkład pieniężny w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł), z czego majątkiem przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji będzie kwota 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

2)    Majątek pozyskany przez Fundację w toku jej działania w szczególności środki finansowe, nieruchomości i ruchomości

3)    Inne prawa majątkowe i niemajątkowe nabyte w toku działalności przez Fundację, w szczególności środki uzyskane z lokat bankowych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, darowizn, spadków oraz innych źródeł dochodu, które w pierwszej kolejności winny być przeznaczone na osiąganie celów Fundacji.


Art. 8

1.     Każda działalność Fundacji może być prowadzona zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.

2.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3.     Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

 

Art. 9

1.     Dochodami Fundacji są:

1)    Krajowe i zagraniczne darowizny, spadki i zapisy;

2)    Dotacje, subwencje osób prawnych oraz granty;

3)    Dochody z kwest, imprez publicznych, prywatnych oraz ze zbiórek;

4)    Dochody z zysku z lokat bankowych;

5)    Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

6)    Dochody z festiwali, koncertów, konferencji, konkursów oraz licytacji;

7)    Nawiązki przyznawane przez właściwy organ;

8)    Świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC;

9)    Dochód z działalności gospodarczej Fundacji o ile będzie ona prowadzona;

2.     Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV – Działalność gospodarcza

Art. 10

1.     Fundacja może podjąć działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie i przedmiocie działalności, zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności:

1)         Przedmiot przeważającej działalności: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

2)         Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

3)         Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

4)        Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

5)        Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),

6)        Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

7)        Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

8)        Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).

3.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji jej celów.


Art. 11

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego.

Rozdział V – Organy Fundacji

Art. 12

Organami Fundacji są:

1.     Fundator,

2.     Rada Fundacji, o ile zostanie powołana,

3.     Zarząd Fundacji,

4. Rada Ekspertów, o ile zostanie powołana

Rozdział VI – Fundator

Art. 13

Do kompetencji Fundatora należy:

1.     Do kompetencji Fundatora w należy:

1)    Powoływanie i odwołanie członków Rady Fundacji,

2)    Udzielanie skwitowania członkom Rady Fundacji w każdym roku obrachunkowym w terminie do dnia 30 czerwca,

3)    Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz wskazywanie Prezesa Zarządu,

4)    Zatwierdzanie strategii Fundacji,

5)    Wydawanie organom Fundacji poleceń i podejmowanie decyzji w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zarządzaniu Fundacją,

6)    Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań, na które zgodnie z przepisami prawa wymagana jest zgoda Fundatora,

7)    Wyrażanie zgody na zakup i sprzedaż przez Fundację nieruchomości i ich obciążanie,

8)    Wyrażenie zgody na członkostwo Fundacji w spółce prawa handlowego oraz na założenie przez Fundację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki prawa handlowego,

9)    Wyrażenie zgody na połączenie się Fundacji z inną Fundacją,

10) Wyrażenie zgody na podział Fundacji,

11) Wyrażenie zgody na likwidację Fundacji,

12) Zatwierdzanie Regulaminu rady Fundacji,

13) Zatwierdzanie Statutu Fundacji i jego zmian.

Rozdział VII – Rada Fundacji

Art. 14

1.     Rada Fundacji składa się z maksymalnie 3 członków.

2.     Członków Rady Fundacji powołują: Fundator jednego członka, Zarząd dwóch członków. Przewodniczącego Rady Fundacji wyznacza Prezes Zarządu spośród powołanych do Rady Fundacji członków. Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.

3.     Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje wskutek rozwiązania Fundacji, śmierci członka, jego wykluczenia lub złożenia przez niego rezygnacji, a także w innych przypadkach wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

4.     Zarząd może w każdym przypadku odwołać każdego członka Rady Fundacji z członkostwa w Radzie z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Fundator członka Rady Fundacji, którego powołał.

5.     Członkowie Rady:

1)    Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani za inne popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi

i papierami wartościowymi. Członkowie Rady przed powołaniem winni złożyć na tę okoliczność oświadczenie o niekaralności.

6.     Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji. Regulamin Rady Fundacji przyjmuje Rada Fundacji, a zatwierdza Prezes Zarządu.


Art. 15

1.     Członkowie Rady Fundacji mogą być za swą pracę wynagradzani przez Fundację. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora.

2.     Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.

3.     Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Zarządu lub innych członków Rady.

4.     Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć

do każdego członka Rady Fundacji.

5.     W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu stanowiącego, chyba, że obrady Rady dotyczą bezpośrednio tego członka Zarządu. W takim przypadku członek Zarządu ma jedynie prawo do złożenia pisemnego lub ustnego oświadczenia podczas obrad Rady Fundacji bez prawa pozostania na obradach.

6.     Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników Fundacji.


Art. 16

Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie Uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej dwóch członków. Przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Fundacji.


Art. 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych i w tym zakresie przeprowadzanie lub zlecenie przeprowadzenia co najmniej 1 raz na rok kontroli działalności Fundacji i prowadzonych przez nią ksiąg rachunkowych,

2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji (merytorycznych), składanych przez Zarząd na podstawie ustawy o Fundacjach oraz udzielanie członkom Zarządu skwitowania,

3. Przyjmowanie sprawozdań finansowych Fundacji, oraz podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami lub podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty,

4. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji,

5. Występowanie z wnioskami dotyczącymi zmiany celów Fundacji i sposobu realizacji działalności Fundacji lub opiniowanie takich wniosków,

6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi zmiany zakresu działalności gospodarczej Fundacji lub opiniowanie takich wniosków o ile działalność taka jest prowadzona,

7. Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8. Opiniowanie wieloletnich programów działania Fundacji oraz strategii Fundacji,

9. Wyrażenie opinii w innych sprawach przedstawianych Radzie Fundacji przez Zarząd,

10. Reprezentowanie Fundacji we wszystkich czynnościach prawnych podejmowanych pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu Fundacji,

11. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Zarządu Fundacji na utworzenie przez Fundację Zakładu, Oddziału, Filii lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

12. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Fundację kredytu,

13. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania na kwotę przekraczającą 250 000 zł i opinii na zaciągnięcie zobowiązania,

14. Wyrażenie zgody na uzyskanie przez Fundację dotacji, subwencji lub inne dofinansowanie ze środków publicznych i z innych środków pomocowych, grantów i innych projektów rodzących zobowiązania Fundacji powyżej 200 000 zł innych niż uzyskiwanych na finansowanie bieżącej działalności,

15. Wyrażenie zgody na wystawianie weksli i udzielanie poręczeń,

16. Wyrażenie zgody na udzielanie przez Fundację pożyczek,

17. Wyrażenie zgody na wprowadzenie programu stypendialnego i ustalenie zasad przyznawania stypendium,

18. Wyrażenie zgody na udzielenie przez Fundację pomocy finansowej dla potrzebujących, ustalanie zasad (regulamin) wydawania pieniędzy,

19. Wyrażenie opinii na kupno przez Fundację nieruchomości,

20. Wyrażenie opinii na budowę przez Fundację budynków,

21. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży przez Fundację nieruchomości i ich obciążanie,

22. Wyrażenie opinii w sprawie uczestnictwa Fundacji w spółce prawa handlowego,

23. Wyrażenie opinii w sprawie połączenia się Fundacji z inną Fundacją,

24. Wyrażenie opinii w sprawie podziału Fundacji,

25. Wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Fundacji,

26. Wyrażenie opinii w sprawie projektów zmiany Statutu.

Rozdział VIII – Zarząd Fundacji

Art. 18

1.     Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.     Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.

3.     Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu Fundacji jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4.     Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu powoływanych przez Fundatora. Fundator dopuszcza Zarząd jednoosobowy z funkcją Prezesa Zarządu.

5.     Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.

6.     Fundator ustala wynagrodzenie dla poszczególnych członków Zarządu oraz podejmuje decyzję o przyznaniu członkom Zarządu nagród, premii bądź innych gratyfikacji.

7.     Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.

8.     Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje zgodnie z decyzją Fundatora, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub umowy wolontarystycznej.

9.     Członkowie Zarządu Fundacji:

1)    Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani za inne popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Członkowie Zarządu Fundacji przed powołaniem winni złożyć na tę okoliczność oświadczenie o niekaralności.


Art. 19

1.     Tryb działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji. Regulamin Zarządu Fundacji przyjmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza Rada Fundacji.

2.     Zarząd Fundacji działa na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego, wieloletnich programów działalności oraz na podstawie Strategii Fundacji.

3.     Zarząd Fundacji sporządza sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji oraz inne sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.     Dla pomocy w przygotowaniu wieloletniego programu działalności i strategii Fundacji Zarząd Fundacji może utworzyć Radę Ekspertów, do udziału, w której będzie mógł zaprosić członków wspierających. Jeżeli organizacja pracy Rady Ekspertów będzie tego wymagać, Zarząd Fundacji może opracować dla Rady Ekspertów Regulamin Działalności.

5.     Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.


Art. 20

1.     Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub członkowie Zarządu Fundacji jednoosobowo.

2.     Sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji podpisują wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

3.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez Zarząd Fundacji.

4. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu Fundacji

lub pełnomocnik Fundacji.

Rozdział IX – Rada Ekspertów

Art. 21

1.     Dla wspierania i promowania Fundacji, Fundator może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, powołać Radę Ekspertów.

2.     Rada Ekspertów stanowi ciało opiniodawczo-doradcze Fundacji.

3.     Członków Rady Ekspertów powołuje Fundator.

4.     Członkowie Rady Ekspertów wykonują swoje zadania społecznie.

5.     Celem Rady Ekspertów jest:

1)    Wspieranie w każdy dozwolony sposób statutowych celów Fundacji,

2)    Składanie wniosków do Zarządu Fundacji o objęcie działaniem Fundacji dziedzin nie objętych zakresem działania Fundacji i wskazywanie sposobów realizacji tego działania,

3) Służenie doświadczeniem i wiedzą w rozwoju Fundacji i realizacji jej celów.

Rozdział X – Gospodarka Finansowa Fundacji

Art. 22

1.     Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

2.     Rokiem obrotowym i podatkowym dla Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31 grudnia 2022 roku.

3.     Działalność gospodarcza Fundacji, o ile jest prowadzona, jest wyodrębniona finansowo i organizacyjnie ze struktur Fundacji.

4.     Fundacja może tworzyć i znosić inne fundusze i kapitały zgodnie z niniejszym statutem oraz zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości.

5. Dochód osiągnięty przez Fundację, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznacza się na statutowe cele Fundacji oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

Rozdział XI – Zmiana Statutu

Art. 23

1.     Statut Fundacji może być zmieniony.

2. Zmiana Statutu Fundacji, następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora i sporządzenia przez Zarząd tekstu jednolitego Statutu.

Rozdział XII – Postanowienia końcowe

Art. 24

1.     Dla efektywnej poprawy realizacji celów Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.

2.     Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


Art. 25

Fundacja ulega likwidacji:

1)    W przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji,

2)    W razie osiągnięcia celów statutowych Fundacji.


Art. 26

Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, zostanie przekazany na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.


Art. 27

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące prowadzonej przez Fundację działalności.


Art. 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.

Udostępnij: